jazza

Guldgruvans Jazza

*1996-11-24 - +2008-11-11

 

Reg V1005/97